"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

"Активно приобщаване  в системата на предучилищното образование"

"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

 ДГ  "Ран Босилек" участва в Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" в няколко дейности:

Дейност 1:Организиране и провеждане допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи

Дейност 2: Организиране и провеждане на дейностите за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, която включва :
- обезпечаване на средства за изплащане на такси на деца в детски градини;
- осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал;