Ръководство

В ДГ „Ран Босилек” се приемат деца на възраст 1–7 години (съгласно ЗПУО и Наредба №5 ), като групите се оформят по възрастов принцип и правилата за прием на деца в община Бургас. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Законът за закрила на детето и Конституцията на Република България.

 

             В детската градина има обособени 2 ясленски и 8 градински  групи.